Hoyalux WorkSmart Room

เลนส์เฉพาะทางที่นําเสนอทางออกสําหรับผู้สวมใส่ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในที่ทํางานและมีสมาธิมากขึ้นสําหรับกิจวัตรประจำวัน หรือ งานอดิเรกในระยะใกล้-กลาง Hoyalux WorkSmart Room เป็นเลนส์เฉพาะทางสําหรับการใช้งานในระยะใกล้และระยะกลาง

ตอบสนองความต้องการของผู้สวมใส่

  • เป็นเลนส์คู่ที่ 2 สําหรับผู้สวมใส่โปรเกรสซีฟ ที่ต้องการการมองเห็นที่กว้างขึ้นในระยะใกล้
  • ผู้ที่ต้องการความสบายตานอกเหนือจากพื้นที่การมองเห็นระยะใกล้
  • สําหรับผู้สวมใส่เลนส์โปรเกรสซีฟระดับเริ่มต้น
  • ผู้ที่มีสายตายาวตามวัยรู้สึกถูกจํากัดพื้นที่การใช้งานโดยแว่นตาที่ใส่อยู่ในปัจจุบัน


ตารางราคาเลนส์ Hoyalux WorkSmart Room

Hoyalux WorkSmart Room index Baht/Pair
Clear (เลนส์ใส) 1.50 9,600
Clear (เลนส์ใส) 1.60 12,600
Clear (เลนส์ใส) 1.67 15,600
Blue Control (ตัดแสงสีฟ้า) 1.50 10,500
Blue Control (ตัดแสงสีฟ้า) 1.60 13,500
Blue Control (ตัดแสงสีฟ้า) 1.67 16,500
Full Control (ตัดแสงสีฟ้าและป้องกันแบคทีเรีย) 1.50 11,100
Full Control (ตัดแสงสีฟ้าและป้องกันแบคทีเรีย) 1.60 14,100
Full Control (ตัดแสงสีฟ้าและป้องกันแบคทีเรีย) 1.67 17,100