ปฏิญญาช่างแว่นตา

ปฏิญญาช่างแว่นตา

ในฐานะที่ข้าพเจ้า ได้รับการยอมรับเข้ามาอยู่ในวิชาชีพช่างแว่นตา

ข้าพเจ้าขอปฏิญญาว่าจะอุทิศตน

และความรู้ความสามารถทั้งปวงที่ข้าพเจ้ามีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่สังคม

ข้าพเจ้าจะประกอบวิชาชีพด้วยความสำนึก ในคุณธรรม อันประกอบด้วย

ศีลธรรม มนุษยธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ

ข้าพเจ้าจะคำนึงถึงสุขภาพดวงตาของมนุษย์

และสวัสดิภาพของมนุษย์เป็นประการสำคัญ

ข้าพเจ้าจะละเว้นที่จะใช้วิชาชีพไปในทางที่ผิด

หรือปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสียต่อวิชาชีพของข้าพเจ้า

แต่จะธำรงไว้และเชิดชูเกียรติยศ และศักดิ์ศรี

ตลอดจนขนบธรรมเนียมอันดีงามของวิชาชีพช่างแว่นตา

ให้วัฒนาสถาวรสืบไป

ข้าพเจ้าขอให้สัตย์ปฏิญาณต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

ในสากลโลกว่า จะประพฤติปฏิบัติตามปฏิญญานี้

ด้วยเกียรติของข้าพเจ้า

 

ร้านแว่นตา TheVisionOptic

Similar Posts