|

Rodenstock Digital Phoropter

Rodenstock Digital Phoropter เป็นเครื่องทดสอบสายตา Phoropter ที่มีความละเอียดและแม่นยำสูงสุด ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทำให้ผู้รับการทดสอบสายตาแบบ Subjective สามารถแยกความแตกต่างขณะวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตและผ่านมาตรฐานการทดสอบจากประเทศเยอรมัน

Rodenstock Digital Phoropter

 • สั่งการด้วยเครื่องควบคุมแยกส่วน ทำให้การวัดตาด้วยวิธี Subjective มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เปลี่ยนเลนส์ได้รวดเร็ว และนุ่มนวล ทำให้คนไข้สามารถแยกความแตกต่างเพียงเล็กน้อยที่ระดับ0.12D ได้ง่าย
 • ใช้ระบบ Polalized เพื่อวัดความสามารถในการมองเห็น 3 มิติของคนไข้
 • ตรวจการมองเห็นร่วมกันของ 2ตา(Binocular Vision)
 • ตรวจวัดการมองเห็นระยะใกล้ได้ภายในเครื่องเดียวกัน
 • ตรวจวัด Driving Contrast Sensitivity สำหรับผู้ที่มีปัญหาการขับรถในเวลากลางคืน
 • ตรวจการเคลื่อนไหวตาสองข้างร่วมกัน (Version)
 • ตรวจหาตาเหล่ตาเข (Cover test)
 • ตรวจความสามารถในการเบนตาเข้า (Near point of convergence)
 • ตรวจความสามารถในการเพ่ง (Near point of Accommadation)
 • ตรวจหาความผิดปกติของสายตา (Refractive error)

Similar Posts