|

lindberg รุ่น Now 6506 + เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock รุ่น Purelife Free ย่อบาง 1.60

 

คุณ จารุวรรณ เดิมเป็นคนสายสั้นเวลามองไกลต้องใส่แว่นอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันเริ่มมีค่าสายตายาว จึงทำให้เวลามองใกล้ไม่สามารถใส่แว่นดูได้เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป ต้องคอยถอดแว่น (เนื่องจากการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อตาเลยทำให้เพ่งมองในระยะใกล้ไม่เห็น) คุณ จารุวรรณ เลยเลือกใส่เลนส์โปรเกรสซีฟที่สามารถมองได้ทุกระยะในแว่นเดียวแทน

 

Similar Posts